DL TEST RESULTS FOR 28-2-18


CANDIDATES PASSED

SONY V SANDIPAN GORAI ABHISHEK KUMAR CHINMOY DAS MONALISA PAHAD SINGH RISHAV TIWARY(500) ABHISHEK MALLIK(300) RANJITH R SANDEEPA SH (1000) NITHINDRA D DRUV VOHRA PREMA V (500) ARPITHA (500) KUPPAM JAGADISH ANOWAR HUSSAIN SHIVA KUMARA C(1000) N JAYAKUMAR (500) SWETHA Y (500) C RANJITH KUMAR (500) ANAPPA N SHIVANANDA D N AMITHKUMAR K L HEMANTH S SANGEETA SAIKIA(500) SAINT D B(500) NAGARAJA DR KARTHIK S MANGALA RAJASEKHAR REDDY LAXMAN C

CONGRATULATIONS


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square