DL TEST RESULTS FOR 24-09-19 AND 25-09-19

PASS PERCENTAGE 99%


CANDIDATES PASSED


DEEPESH SINGH

ANSUMAN MISHRA

VAISHNAVI SONTH

GANGARAJ K

KULKARNI MALHAR SANJAY

LAKSHMI VARAPRASAD

MURTHY

RAMYA CHINNSWAMY

KHUSBOO

VIVEK SHAW

NEELAM AWASTHI

SUSMITA DUTTA (500)

JEGANMOHAN

KESHAVA MURTHY B

RANGANATH B J

WASEEM AKRAM

ASLAM

ABHISHEK GHOSH

RANJIT MAHAPATRA

P ANANDHAN PERISWAMY

PRAGATI SHARMA

LAKSHAY SHARMA

K CHANDRAKISHORE

SHIVASHANKARA GO

SUNIL KUMAR B T\

BIJAN SINHA

VINAY N

PRITAM GUPTA

VISHAL KUNDLIK B

NINGAPPA KALASI

RAMESH AMRARAM

ABHINAV ANIL (500)

TENNISH DOLEY

SARAVANAN A (LMV ONLY)

SATYABRATA PRADHAN

KIRAN KUMAR TUDU

URVASHI P RANA


CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square