DL RECEIVED FOR BATCH 31-07-2019 (URGENT REQUESTS ONLY) AND 24-07-19 BATCH

ADMISSION CARDS MANDATORY FOR COLLECTING DL


PIYUSH MISHRA

PREETI G S

KHIM RAJ OLI

DARSAN P

JUGUL KISHORE

ROHIT SINGH

MUHAMMED SHABBIR K

PRIYANKA KUMARI

PAVAN G S

SHIKA SETHI

RAJESH KUMAR MEHTA

MUNIRAJ N

NAGASHREE S

MAN BATALA

PRAKASH NISTALA

ANUP SAMANTA

SHIBSANKAR DEY

VIPUL KUMAR

CHANDRASEKHAR SAHOO

SANTOSH KUMAR R

SRINIVASA KV

LAXMAN K SHETTY

MUKKU DHANALAXMI

BHANWAR KANWAR

AVINASH K T

ARPITA GANESH


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square