DL RECEIVED FOR BATCH 29-7-19

PAVANKUMAR G JAMSHER ALI SHEK KEERTHANA H JEEVITA U B SARADA REDDY SHRUTHI P M SRINIDHI P G SUSHMITA SOM MANGAL DEBBARMA MANOJ KUMAR M SRUSTI MISHRA NAGAMANI N TEJAS DALAL ZAKI SHAFIULLAH MEENAKSHI JAYALAKSHMI A SHASHANK ROY A ADMISSION CARDS MANDATORY FOR CO