DL RECEIVED


COLLECTION TIME EVENING 7 PM TO 8 PM

ADMISSION CARDS MANDATORY FOR COLLECTION

KUNDALAHALLI:

MANJUNATH KATNALLI

SANDEEP SANISETTY

PADMAJA SREENIVAS

JITENDRA KUMAR

PRAKASH SINGH

SAJINA M T

PRIYABRATA SHOO

RAMKUMAR PERUMAL

DK TEJESWINI

DEEPAK AA

SATYANARAYAN DAS

SNEHA M J

DEEPA RAVINDRAN

GOPAL DEB

PAWAN SURESH BATHE

RACHANA GUDAMANE

NIKITA MOHTA

PANKAJ KUMAR

VENKATESH NERRELA

PRERNA SHARMA

SIDDESWAR KANNUNGO

LAXMIDHAR SAHOO

MERRYL MARIAM BIJU

SANTOSH A NISHAD

KDVN RAGHAVENDRA

VISHNU TEJA R

BHATTARAHALLI:

NAGESH M

HARSHITHA

DIVYA PRABHAKAR

VENKATESH BS

SARITHA R

MOULI

VINUTHA T M

KANNUMANNA

VIJAY KR BS

RAVINDRA UPADHYAY

INJAMAMUL HAQ LASKAR


Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square