DL TEST RESULTS FOR 10.4.19

Pass percentage 94%

CANDIDATES PASSED

TANMOY GUCHAIT

ROHIT KAKATKAR

HARI KUMAR BR

DELLA VERGHESE

POORNIMA DANI

A APARNA

RAVI KUMAR KANNARI

MOHAN

SUBHADEEP KHAN

MANI D

JUNAID ALAM

AMRUTYAYAN PRADHAN

G GAURI SHANKAAR

SHANAWAZ MOHAMMED

GANGADHARA CV

JAMADAR SUNIL

ABDUL AZIZ HAQUE

SAURABH D

SUKLAL MALAH

MUNEPPA KESAVAPPA

V DURGA PRASAD

N SEKHAR

VIDYABHUSAN VERMA

MUNIRATHHAIAH

RUHAIL AHMED

Y VINAYAKA

ROSHAN V NAYAK

MURUGAN

AJMAL HUSAIN LASKAR

KUMAR

CHITRA R

PRITOSH V DWIVEDI

GIREESH H

S SURESH REDDY

CONGRATULATIONS

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square